ТҮРЛІ СЫНАМАЛАРДЫ ЖЕДЕЛ ТАЛДАУҒА АРНАЛҒАН ДОҒАЛЫ ЭМИССИЯЛЫҚ СПЕКТРОМЕТРІОсы өніммен бірге: ЛҰЭС - Лазерлік-ұшқынды эмиссиялық спектрометрі қарастырылады.

СПАС-01

Қолда бары: қоймада

СПАС-01 бұл ұнтақты материалдарды жедел спектрлік талдауға арналған классикалық доғалы оптикалық-эмиссиялық спектрометр. Аспаптың қолданушылық ауқымы өте кең. Бұл тоқ өткізгіш сынамалардың және металл еместердің талдауы. Осы аспаптың көмегімен ұсақтауға болатын кез келген үлгілер талдана алады. Бұл құмдар, топырақтар, геологиялық үлгілер, түптік шөгінділер, шыны, керамика, металл жоңқасы, машина майы (оларда жабдықтардың тозу фрагменттерінің болуына) және басқа осындай нысандар бола алады. Барлық мүмкін болатындарды үлгілерге арналған кюветке (қуыс көмір электроды) орналастыру – аспап атомдай, қоздыра және талдай алады. Металл жоңқаларын оларды электродқа қарсылық ретінде қолдана отырып, тура талдауға болады.

Осындай типтегі спектрометрлер бұрын кең қолданылған және нарықтан тар шеңберде мамандандырылған аспаптар арқылы ығыстырылды. Мәселен, металдар мен қорытпаларды жедел-талдау үшін ұшқынды спектрометрлерді қолданған дұрыс болады, мәселен, «ИСКРОЛАЙН 100» немесе «ИСКРОЛАЙН 300», ал сұйықтықтарды жедел талдау үшін индуктивті-қатысты плазмалық спектрометрді жарамды болады. Бірақ оларды шешу үшін басқа аспап оңтайлы болатын бірқатар міндеттер қалды. Бұл, бірінше кезекте, ұсақталған тоқ өткізбейтін үлгілерді жедел талдау. Топырақтардың сынамаларына, мәселен, ICP-спектрометрінде де талдау жасауға болады, бірақ ол үшін оларды еріту қажет. Бұл процесс тәуліктен аса уақытты алуы мүмкін және оны жедел деп айтуға еш келмейді. СПАС-01 мұндай үлгілерге тікелей, минималды сынамадайындаумен талдау жасауға қабілетті. Жоғары дәлдікпен және анықтаудың төмен шектерімен. Мұндай спектрометрге балама ретінде - рентгендік – спектрлік талдау аспаптары. Бірақ сапа бойынша ұқсас нәтижелерді бере алатын мұндай аспаптың құны, он есе және одан да жоғары болады, бірақ сонда да алдымен - сынамадайындау қажет болады, үлгіні күшті ұсақтауға тура келеді, ал содан кейін әжептәуір өлшемдерге (таблеткаға) нығыздау керек болады.

Міне басқа спектрометрдің «жоғалып кетуіне» мүмкіндік бермейтін «үш кит» - олар:

 • бірегейлік – оларды шеше алатын аспаптар не мүлдем жоқ, немесе олар салыстыруға болмайтын қымбат болатын міндеттердің қатары болады.
 • айқындық – бір үлгіні талдау уақыты 1 минуттан кем емес.
 • әмбебаптылық – шешілетін міндеттердің орасан көп саны. Кейбіреулерге сынамадайындау қажет болады, ал басқалары тар шеңберде мамандандырылған жабдықпен әлдақайда жақсырақ шешілуі мүмкін, бірақ басқа доғалы аспап барлығын шеше алады.

Сипаттама

СПАС-01 доғалық эмиссиялық спектрометрі келесі салаларда қолданылады:

 • шикізатты кіріс бақылауға және қара, түсті, ұнтақтық металлургияда өнімдерді шығыс бақылау үшін;
 • тау-кен қазу, кен-байыту және тау-өңдеуші өнеркәсіптерде талдау үшін;
 • ерекше таза материалдарды өндіру кезінде;
 • экологияда;
 • тағам өнеркәсібінде;
 • криминалистикалық зертханаларда;
 • ғылыми-зерттеу институттарында және бас.

Сынамаларды спектрлік талдау үшін СПАС-01 спектрометрінде 185-930 нм ауқымында 0.007 нм (185-330 нм ауқымында) және 0.03 нм (330-930 нм ауқымында) рұқсатымен кез рұқсатымен кез келген спектрлік желілер қолжетімді болады.

СПАС-01 спектрометрінде «3σ» өлшемшарты бойынша қатты заттарды элементтік спектрлік талдаудың анықтау шектері көптеген элементтер үшін 10-5 – 10-4 % ауқымында жатыр.

СПАС-01 доғалық разрядтағы PRIMA A генераторының негізінде спектрлерді қоздыру көзінен және УШТ-4 әмбебап тағанынан, 2S36501633 спектрографынан, 24 желілік ПТЗ декекторларына тіркеу жүйесінен, басқарушы дербес компьютерден, сонымен қатар оператордың жұмыс орнымен корпусынан тұрады.

Ерекшеліктері

 • Доғалық разрядтардағы PRIMA A генерраторы алдыңғы буын ДГ-2, ИВС-23, УГЭ-4 генераторларымен салыстырғанда келесідей ерекшеліктере ие:
  • тоқтың тұрақтылығы 20-30 есе жоғары: 0.5%-дан нашар емес және электродтардың жануынан электродаралық қашықтықтың өзгерулеріне байланысты болмайды;
  • компьютерден доға тоғының уақыттан ерікті тәуелділігін беру мүмкіндігі;
  • талап етілуші тоқты сынамаларды алдын-ала жағусыз алдын-ала орнату мүмкіндігі ;
  • балластық кедергінің жоқтығы;
  • жоғары ПӘК: тұтынылушы энергияның түрлену коэффициенті – 80%-дан кем емес;
  • электр энергиясын шамамен 10 есе кем бірдей шығыс тоғы кезінде тұтыну;
  • компьютерлердің және басқа да электрондық құралдардың жұмыс жасаулары кезінде жаңылуларды шақырмайды;
  • жұмыс кезінде акустикалық шуды болдырмайды;
  • қолмен және компьютермен басқарудың болуы;
  • салмағы 30-50 есе, ал көлемі 20-40 есе кем;
  • күн сайынғы қызмет көрсету бойынша жұмыстарды және іске қосу мен жөндеу жұмыстарын талап етпейді.
 • 2S36501633 спектрографы:
  • 2S36501633 спектрографы – қосарланған, бұл кең ауқымды жарық күштік спектрографтар үшін ең рационалдық құрылым;
  • жоғары сапалы голограммалық ойыс дифракциондық шілтерлер қолданылады;
  • спектрографтарды дайындау технологиясы спектрлік құралдардың аталған типі үшін іс жүзінде шекті болатын спектрлік рұқсаттың мәндеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді (0.007нм бастап 185-330 нм ауқымында);
  • спектрографтар теңшеулерінің тек жоғары температуралық тұрақтылығы.
 • Спектрометрді тіркеу жүйесі желілік ПТЗ-детекторларынан 16-биттік рұқсатпен аналогтік сигналдарды цифрлайды және алынған деректерді ішкі жадыға сақтайды (жады көлемі 500 кадрларға дейін сақтауға мүмкіндік береді):
  • цифрланған сигналды алдын-ала өңдеуді жүзеге асырады;
  • СПАС-01 спектрометрінде 24 ПТЗ-детекторына қызмет көрсетуші тіркеу жүйесі қолданылады;
  • барлық желілік ПТЗ-детекторларынан сигналдар қатарлас және бір уақытта өңделеді, бұл мұнан былай сигналды өңдеудің корреляциялық әдістерін қолдануға мүмкіндік береді;
  • әрбір кадрдың жинақталу уақыты 0,004 сек. қадамымен 0,004-60.0 сек. шектерінде түрлене алады;
  • тіркеу жүйесі тақталарының ішкі схемотехникасы күшті электромагниттік кедергілер көздерінің жұмыс істеуі (генераторлар, ұшқынды, доғалы, ВЧ және СВЧ разрядтар) немесе 0,001 мБарға дейін ваккумда жұмыс істеуі (нашар жылу алмасу шарттарында) секілді пайдаланудың қатал шарттарын есепке ала отырып орындалған;
  • барлық талдамалы желілер үшін қисық жануларды жазу және талдауға арналған «осциллограф» жұмыс режимі бар.
 • СПАС-01 спектрометріне WindowsXP/7/10 үйлесімді, ең жаңа «PPM Pro» бағдарламалық жасақтамасы орнатылады:
  • спектрлерді қоздыру көзін және тіркеу жүйесін басқарумен қамтамасыз етеді;
  • басқарушы бағдарламалық жасақтама күн сайынғы өлшемдерді жүргізуден бастап (енді бастаушы зертханашыларға арналған) жаңа және ағымдық талдамалы өлшем бағдарламаларын құру және түзету мүмкіндіктеріне дейін (спектрлік талдау саласындағы тәжірибесі мол мамандарға арналған) үш рұқсат беру режимін қолдайды;
  • спектр, спектрлік желілерді сәйкестендіру және т.б. бойынша спектрлерді сақтаумен және спектрлерді қолайлы навигациямен графикалық көрсетумен қамтамасыз етеді;
  • оларды спектрде және сапалық талдауда сәйкестендіру үшін спектрлік желілердің кеңейтілген базасынан тұрады;
  • талдамалы сигналды плазманың паразиттік сәулеленуін ескерусіз, осылайша өлшемдердің сезімталдылығы мен дәлдігін арттыра отырып анықтауға мүмкіндік беретін әрбір талдамалы желілер үшін спектрлік фон шамасының жекелей есебін жүргізуге және мінез-құлқын анықтауға мүмкіндік береді;
  • әрбір анықталушы элемент үшін бірнеше талдамалы желілерді қолдануды қарастырады, бұл қоспалық элементтердің максималды шоғырлануларының шектелмеулігін анықтаумен қамтамасыз ете отырып, өлшемдердің динамикалық ауқымын шоғырланулар бойынша жоғары жүз және мың есе автоматты түрде арттырады;
  • элементаралық, аддитивті және мультипликативтік әсерлерді автоматты есепке алуды қосуды/ажыратуды қарастырады;
  • негізді сұйылтуды есепке алуға мүмкіндік береді;
  • сатыланған сипаттамаларды бір- және екі нүктелік рекалибрлеуді қарастырады.

Техникалық сипаттамалары

Шоғырлануларды өлшеу ауқымы, % от 10-5 бастап – 10-4 дейін
Салыстырмалы кездейсоқ қателік (өлшем шарттарына байланысты), % 5 – 15
Спектрді қоздыру көзі Доғалы разрядтардың типтері Униполярлы доға 3-20А
айнымалы тоқтың доғасы 3-18А
үзілісісті доға 3-8А
Тоқтың, доғаның тұрақтылығы, артық емес, %
(200-250 В қуат беру кернеулерінің ауқымында және электродтардың жануы салдарынан электродаралық қашықтықтың өзгерістерінен тәуелсіз)
0.5
Тұтынылатын қуат, артық емес, кВт 1.5
Габариттер, мм 110 х 370 х 520
Салмағы, артық емес, кг 7
Жұмыс спектрлік ауқым, нм 185 – 930
Орташа спектрлік рұқсат, нм ауқымында, нм  
185 – 330 0.007 - 0.01
330 – 930 0.03 - 0.05
Орташа кері желілік дисперсия, нм/мм ауқымында, нм  
185 – 330 0.56
330 – 930 1.8
Фотоқабылдағыштар (желілік ПЗС-детекторлары TCD1304DG, TOSHIBA), дана 24-ке дейін
Бір кадрдың ұзақтығы, бастап 0.004 – 60
Кадрлардың саны 1 – 500
Деректерді беру интерфейсі USB2.0
Кадрларды беру режимі барлық кадрлар бар
барлық кадрлар бойынша орташа бар
Электр қуат беру (220+22-33) В, (50+2-2) Гц
Тұтынылатын қуат, артық емес, Вт плазмасыз 500
плазманың жануы кезінде 2000
салмағы, артық емес, кг 250
* - Искролайн спектрометрлерінде максималды анықталатын қоспалық элементтердің шоғырлануы іс жүзінде шектелмеген, себебі, элементтердің құрамы үлкен және кіші қарқындылықтағы (яғни, «күшті» және «әлсіз» желілерде) анықталушы элементтің бірнеше талдамалы желілерінде анықталады. «Әлсіз» желілерді қолдану өлшемдердің динамикалық ауқымын шоғырланулар бойынша жоғары жүз және мың есе арттырады.

Метрологиялық сипаттамалар

Типтік салыстырмалы кездейсоқ 5 – 15 % қателер кезінде (өлшем шарттарына байланысты) ондаған %-ға дейінгі түрлі сынамалардағы (10-5 – 10-4) % шоғырлануларды өлшеу ауқымы.

Габариттер

Спектрометплі орналастыруға қажетті минималды аудан: 5 шар. м.

Габариты дугового спектрометра СПАС-01

СПАС-01 СПЕКТРОМЕТРІ БОЙЫНША БҮКТЕМЕ АЛУ

Барлық техникалық сипаттамалар PDF немесе MS Word пішімінде.